BŘEZOVÁ ALEJ - PRAVDA VERSUS LEŽ Doporučený

clánek Pravda versus lež jpg

Březová alej ve Slavonicích je zdravá, v dobré kondici a nikoho neohrožuje. Na tom se shodli všichni odborníci. Kdo tvrdí opak, nemluví pravdu!

Nepravdivé účelové přehodnocení stromů považujeme za neospravedlnitelné jednání, jehož aktéry jsou ti, kteří ho vědomě provedli, ti, kteří o skutečném stavu stromů věděli a povolení k jejich kácení vydali, ti, kteří o skutečném stavu stromů věděli a stromy pokáceli nebo, z titulu své funkce ve vedení města, kácení nezabránili.

VYSVĚTLENÍ:

Majitel firmy Florart, která připravila projekt revitalizace zeleně ve Slavonicích, autorizoval v lednu 2019 prokazatelně nepravdivé přehodnocení stavu březové aleje (a dalších stromů), tak, aby stromy mohly být pokácené z důvodu špatného zdravotního stavu a provozní bezpečnosti (tak je jejich kácení zdůvodněno v Povolení ke kácení). U březové aleje bylo proto přepsáno hodnocení u všech 95 stromů bez rozdílu takto: Zdravotní stav nevyhovující. Navržená pěstební opatření: ODSTRANĚNÍ. Na základě tohoto přehodnocení si Slavonice vydaly povolení ke kácení. Většinu stromů na jeho základě také pokácely.

Stejně tak vedení města dlouhodobě a opakovaně přesvědčuje občany o havarijním stavu březové aleje, dokonce je to podsouváno malým dětem, které se pak bojí jít do aleje na procházku. Jako jediné prezentuje město kompletní vykácení této zelené slavonické dominanty. A přitom ani jedno není pravda. Všichni nezávislí odborníci (tedy bez vztahu k projektu revitalizace zeleně ve Slavonicích), kteří se k březovce vyjadřovali, se shodli: Zanedbaná a neodborně ošetřovaná alej potřebuje odborně ošetřit a může tu být několik dalších desetiletí.DOKUMENTY DOKLÁDAJÍCÍ SKUTEČNÝ STAV BŘEZOVÉ ALEJE:

ZNALECKÝ POSUDEK, znalec ing. Jaroslav Krejčí, 9. červenec 2021. ZDE

Alej v současné době nelze navrhnout ke kácení ze zdravotních důvodů, ani rozložit její kácení do etapizace, takovým postupem hrozí poškození a zánik celé aleje.“

2 břízy je nutné z pokácet z důvodu zdravotního stavu a bezpečnosti. 93 bříz aleje vyžaduje ošetření a pravidelnou odbornou údržbu. Perspektiva takto udržované aleje je až dalších 30 let.

„Zdravotní stav stromů je většinou v kategorii 1- zdravotní stav výborný až dobrý až 2 -zhoršený, pět stromů v kategorii 3 - výrazně zhoršený. Zdravotní stav aleje jako celku je velmi dobrý.

Na základě výše uvedeného rozboru posouzení zdravotního stavu a provozní bezpečnosti doporučuji stromy č. 25 a 30 odstranit a bezodkladně realizovat navržená opatření pro zajištění provozní bezpečnosti a udržení dobrého stavu všech předmětných stromů. Při vynaložení minimálních prostředků běžnými arboristickými technikami a pravidelnými kontrolami stavu stromů je možné zachování stromů na stanoviště a zajištění požadované provozní bezpečnosti na úrovni 1 – výborná, 2 – dobrá.

ODBORNÝ DENDROLOGICKÝ POSUDEK, M. Kohel, březen 2021, ZDE:

„Naprostá většina stromů (v aleji) má bezvadný charakteristicky jednokmenný vzhled, vynikající zdravotní stav, vysokou provozně bezpečnostní stabilitu, vysokou biologickou a estetickou hodnotu. Zlomy a přítomnost suchých větví lze snadno odstranit odborným arboristickým zásahem.“MASIVNÍM KÁCENÍM SE ZABÝVALY I STÁTNÍ INSTITUCE:

AOPK, TISKOVÁ ZPRÁVA, březen 2021, ZDE: (Agentura ochrany přírody a krajiny, administrátor dotace pro Slavonice)

„Odborný názor AOPK ČR byl tuto alej zachovat a obnovovat až v době, kdy to bude nezbytné.“

ROZHODNUTÍ – NESOUHLAS SE ZMĚNOU KRAJINNÉHO RÁZU ZDE, duben 2021:

„Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí, nevydává souhlas s realizací části projektu „Realizace pěstebních opatření pro stromy na pozemcích města Slavonice, včetně revitalizace městského parku týkající se kácení 95 stromů břízy bělokoré tvořících stromořadí v lokalitě zvané “městský park“. Tedy zákaz kácení březové aleje.

ZNALECKÝ POSUDEK KE KRAJINNÉMU RÁZU, ing. K. Ruschková, duben 2021, ZDE:

„Zdravotní stav stromů (v aleji) dle provedeného šetření ani dle předložené inventarizace dřevin plošné kácení nevyžaduje. Pokud by cílem realizace opatření tedy měla být obnova porostů s dlouhodobým výhledem, bylo by řešením postupné kácení a nahrazování porostu.“

INVENTARIZACE DŘEVIN NA POZEMCÍCH MĚSTA SLAVONICE, ZDE ing. Pavel Borusík, r. 2016: Březová alej je v této inventarizaci převážně navržena k ošetření zdravotním řezem. Ke kácení navrženy 4 břízy aleje.

DOKUMENTY ZHOTOVENÉ PRO LEGALIZACI KÁCENÍ

NÁVRH PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ NA POZEMCÍCH MĚSTA SLAVONICE, Ing. Pavel ŠIMEK (Florart), leden 2019 ZDE

Březová alej a sakury na náměstí kompletně označeny k vykácení bez zákonného důvodu. Celkem k vykácení 357 stromů.

ODBORNÝ POSUDEK – DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM BŘEZOVÉ ALEJE A SAKUR NA NÁMĚSTÍ, ZDE, ing. Pavel Borusík, září 2021

V posudku si autor protiřečí. V inventarizační tabulce doporučuje ke kácení 8 bříz aleje, v textové části posudku doporučuje vykácet alej celou.

Posudek vypracoval na zadání Města Slavonice ing. Borusík, který spolupracoval s firmou Florart a Městem Slavonice během příprav projektu revitalizace a je autorem Inventarizace zeleně Slavonic z r. 2016. Ing. Borusík je současně externím zaměstnancem Ústavu biotechniky zeleně na Mendelově univerzitě v Brně. Vedoucím tohoto ústavu je ing. Pavel Šimek (Florart)

Tento posudek byl postoupen k vyjádření odborníkům z důvodů četných vad  - absence nutných náležitosti, zmatečnosti, protimluv v hodnocení stromů, záměn označení stromů, absence fotodokumentace, několikanásobného nadhodnocení cen za ošetření aleje a dalších zjevných chyb. 

Na závěr připomínáme, že březová alej se kácet nesmí a referendum o jejím kácení je v rozporu se zákonem o referendu. Protože, jak praví zákon: „Místní referendum se nemůže konat v případech, kdy se o položené otázce rozhoduje ve zvláštním řízení.“ A toto „zvláštní řízení“ o aleji proběhlo a jeho výsledkem je „Rozhodnutí - nevydání souhlasného stanoviska se změnou krajinného rázu“. Alej se dle něj kácet nesmí.

Pokud Město bude chtít v aleji kácet podle posudku ing. Borusíka, bude muset žádat o nové povolení ke kácení. Věříme, že máme dostatek podkladů, aby takovéto povolení nebylo vydáno.

Rádi bychom, aby Město akceptovalo Znalecký posudek ing. Krejčího, pokácelo 2 nebezpečné břízy a zbytek stromů v souladu s navrženými opatřeními bezodkladně ošetřilo. A začlenilo je do nového projektu parku.

Stejně tak by mělo Město akceptovat i v posudku navržená opatření pro stromořadí sakur na náměstí.

KÁCENÍ SAKUR! PROČ? ANI U NICH NEEXISTUJE ZÁKONNÝ DŮVOD.