KÁCENÍ STROMŮ VE SLAVONICÍCH - reakce administrátora dotace, AOPK ČR Doporučený

 

Kříže. webJPG


Uveřejňujeme V PLNÉM ZNĚNÍ reakci administrátora dotace - Agentury ochrany přírody ČR, na článek Miroslava Kašpara  "
Zeleň ve Slavonicích - 16", který vyšel v lednových Novinkách až PO zahájení masivního kácení ve Slavonicích. Zatímco článek p. Kašpara dával kácení do přímé souvislosti se získanou dotací, pravdou je pravý opak. Reakce je z 8. února t. r. (Text reakce, ovšem zkrácený a upravený autorkou na žádost Města, vyšel v únorových Novinkách.)

 KÁCENÍ STROMŮ VE SLAVONICÍCH

Obracím se na Vás v souvislosti s děním kolem letošního kácení stromů, které provádí město Slavonice ve svém intravilánu. O této akci informovali představitelé města Slavonice v médiích a lednovém čísle měsíčníku SLAVONICKÉ NOVINKY způsobem, který může u veřejnosti vzbudit dojem, že na celou tuto akci získalo město dotaci z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Protože je kauza stále živá, ráda bych uvedla na pravou míru, čeho se dotace ve skutečnosti týká:

Předmětem dotace, kterou město získalo na revitalizaci zeleně z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), je zpracování Územní studie systému sídelní zeleně, výsadba 333 ks stromů, ošetření 370 480 ks stromů, nezbytné kácení 31 ks stromů (1 ks Acer platanoides Globosum, 9 ks Prunus cv., 11 ks Acer platanoides, 7 ks Crataegus monogyna, 1 ks Prunus serulata, 1 ks Acer pseudoplatanus, 1 ks Fraxinus excelsior), výsadba 2723 ks keřů, trávníky na ploše 2,366 ha, pěšiny na ploše 0,17 ha a mobiliář (lavičky, odpadkové koše). Nezbytné kácení provedlo město Slavonice v přípravné fázi projektu na své náklady, týkalo se těchto lokalit:

01 Stadion ZŠ - kácení skupiny listnáčů podél areálu ZŠ, kde převažuje bezpečnostní zájem (část stromů s nebezpečnými vidlicemi) a upřednostněna byla jednorázová celková obnova tohoto krátkého stromořadí, sázet se bude 7 ks javorů Acer platanoides Columnare, což je kultivar s užší korunou vhodný do stromořadí v blízkosti objektů, což vyhovuje potřebám ZŠ.

02 Brněnská -  dosadba 1 ks platanu - strom vhodný do městského prostředí, bez nutnosti kácet

03 u kult. domu - vyvolané kácení se týká hlavně dosluhujících prosychajících jehličnanů, nahrazované jsou dřevinami lépe snášejícími městské prostředí a sušší klima, v kultivarech, které mají kompaktnější vzrůst a nevyžadují v budoucnu náročnou údržbu spojenou s tvarováním korun.

04 u kostela - výsadba 2 ks tisu

05 náměstí Míru - kácení neúplného stromořadí dosluhujících "sakur", výsadba 13 ks hlohů (jde o návrat k tradičnímu "neexotickému" sortimentu, který do památkově chráněného centra patří). Výměna sakur za hlohy ovšem bude provedena pouze v případě, že se k tomu kladně vyjádří občané města v připravované anketě. Pokud bude převažovat názor na ponechání sakur k dožití, kácení se neuskuteční.

06 bašta u potoka - dosazován jeden solitér, bez nutnosti kácení

07 u vlak. nádraží - založení nového stromořadí 12 ks lip v místě, kde je linie lip, které byly v minulosti nešetrným způsobem seřezány tzv. "na hlavu" a vyžadujících pravidelnou obnovu tohoto řezu, protože při ponechání samovolnému vývoji dochází ke vzniku nestabilních korun s rizikem vylomení. Názory dendrologů na údržbu stromů řezaných na hlavu se různí, na jednu stranu to v minulosti patřívalo ke koloritu českých obcí, na venkově hlavaté stromy sloužily i jako zdroj zelené píce a lze v nich tedy vidět i jakési kulturní dědictví, na druhou stranu je jejich pravidelná údržba náročná, při jejím zanedbání vznikají už zmiňované nestabilní koruny. Takto ošetřované stromy nikdy nedosáhnou plného potenciálu dané dřeviny z pohledu velikosti koruny, stínu atd.. To byl v případě lip hlavní důvod, proč byla výměna starých hlavatých lip za nové netvarované uznána jako způsobilý výdaj v projektu OPŽP. Ačkoli z cca desetiletého hlediska dojde ke snížení ekologické funkce, z dlouhodobějšího hlediska se jedná o přínos, budou zde dlouhověké lípy, které mají vzhledem v okolnímu prostoru dobrou perspektivu růstu (je vysazována přírodní lípa srdčitá, nikoliv kompaktnější kultivar Greenspire). Dále je v této lokalitě založeno kratší stromořadí javorů, které si vyžádá pokácení 3 ks javorů.

08 na potoku u jatek - založení nového stromořadí 12 ks lip srdčitých, k výsadbě stromů není třeba kácet

09 u potoka za hasičárnou - založení nového stromořadí 15 ks lip srdčitých, káceny budou staré lípy (v invent. průzkumu mají sadovnickou hodnotu "podprůměrně hodnotný strom obvykle s předpokladem poměrně krátkodobé existence, pěstebně neperspektivní jedinec", celkový potenciál stromořadí je hodnocen jako nízký, zdravotní stav většiny stromů hodnocen jako "stromy velmi silně poškozené, existence bezprostředně (nebo během poměrně krátkého období) ohrožena", v menší míře zdravotní stav hodnocen jako "stromy výrazně poškozené, existence není bezprostředně ohrožena". Přistoupeno bylo k obnově stromořadí jako celku.

10 cesta K Duchu - doplněno 8 ks lip srdčitých, převážně do porostních mezer

11 park - rozsáhlé výsadby stromů a keřů, částečně i nové trávníky, mobiliář. Nezbytné kácení se vztahuje k probírkám náletů v západní části, kde bude nově založené pokračování březové aleje a kolem cyklokrosu, dále k na hlavu seřezávaným javorům na jižním okraji parku (viz zdůvodnění u vlak. nádraží). Nové stromy budou vysazeny i na nově obnovený rybníček v západní části plochy (na ten má město jinou dotaci, odstranění stávající vegetace tam bylo nezbytné jednak kvůli obnově nádrže, jednak kvůli hrozícímu pádu řady přestárlých stromů - z pohledu biologa to byl skoro ideální prales, z pohledu provozní bezpečnosti veřejně přístupné zeleně bylo velmi reálné riziko, že tam může dojít k úrazu návštěvníka).  

Opět zdůrazňuji, že stávající březová dvouřadá alej není součást projektu dotovaného OPŽP  (to je ta šedě vyznačená plocha ve výkresu, s nápisem "mimo řešení projektu"), požadavkem hodnotitele projektu OPŽP bylo její vynětí z důvodu nadměrného kácení stromů, jejichž stav to nevyžaduje. Bříza není dlouhověká dřevina, což je na stromořadí znát, jsou tam u řady stromů proschlé větve, ojediněle i suchý terminál (vršek koruny). Současný stav ale podle mého mínění lze vyřešit ošetřením bříz, jejich sadovnická hodnota je v inventarizaci "průměrně hodnotný strom s předpokladem střední až dlouhodobé existence, případně se sníženou vitalitou a zdravotním stavem,  pěstebně využitelný, všechny stromy 1 a 2 + většina 3 věkového stadia – plně vitální, zdravé s typickými znaky taxonu".  Město Slavonice řádově kolem deseti let (záleží hodně na tom, kolik přijde letních veder a pod...,) obnova této aleje nemine. Vzhledem k probíhající obnově zeleně v jiných místech Slavonic nepovažuji její okamžité pokácení za vhodné, na to jsem pracovníky města opakovaně upozorňovala. Otázkou je, zda jednou při obnově aleje opět sázet břízy, právě kvůli jejich krátkověkosti... za cca 50-60 let od výsadby bude město stát před podobným dilema, kdy kácet. Pro řadu obyvatel je bříza silný alergen, umím si představit i vhodnější dlouhověké parkové dřeviny. Zároveň je ale březové stromořadí pro řadu obyvatel jedním ze symbolů města, takže budou i hlasy volající znovu po bříze...

12 u trati - dosadby stromů, vyvolané kácení je ojedinělé. 

Protože dotace je administrována AOPK ČR ve spolupráci se SFŽP, požádalo naše pracoviště minulý týden město Slavonice, aby byla veřejnost o skutečném rozsahu dotace OPŽP lépe informována.  Předpokládám, že v nejbližších dnech dojde ke zveřejnění podrobnějšího přehledu opatření podpořených z OPŽP na internetových stránkách města Slavonice. V tuto chvíli už je ke stažení položkový rozpočet (bez nacenění - kvůli výběrovému řízení.) Na zveřejnění aktuálních výkresů pracují, věřím, že tam budou co nejdříve (v tuto chvíli je tam neaktuální dokumentace z fáze předtím, než město zapracovalo některé připomínky hodnotitele).

Město Slavonice žádalo o podporu z OPŽP dvakrát - první žádost město stáhlo poté, co bylo informováno naším pracovištěm, že ji nelze podpořit vzhledem k rozsáhlému kácení stromů, které by projekt vyvolal (byť by na místě kácených dřevin byly vysazovány dřeviny nové), týkalo se to např. i dvouřadé březové aleje v parku. Na základě zaslaných připomínek od hodnotitele projektu město žádost přepracovalo tak, aby ke kácení vyvolanému realizací projektu došlo jen v omezené míře. Kácení vně projektových ploch (např. uvedená březová alej) je tedy čistě v režii města Slavonice.

V médiích zazněla informace o tom, že by ve Slavonicích mělo v krátké době padnout velké množství stromů. Osobně nepovažuji rozsáhlé jednorázové smýcení za vhodné, ideální přístup je pravidelná odborná péče o stávající zeleň a doplňování chybějící. Dosluhující prvky zeleně by měly být obnovovány postupně v menších logických celcích, ideálně na základě koncepce zpracované pro celé město. V tomto duchu byl i připomínkován a upraven projekt OPŽP. Díky dotaci OPŽP má město tuto dlouhodobou koncepci zeleně zpracovanou (Studie sídelní zeleně) a má finance na ošetření 370 370 480 stromů, výsadbu 333 ks stromů a 2723 keřů včetně následné tříleté péče a závazku desetileté udržitelnosti, což je kontrolováno v terénu našimi pracovníky, kteří v případě nedostatků vyzývají žadatele k nápravě.

Přeji Slavonicím, aby se jim podařilo naplno využít potenciál přidělené dotace, aby se městu a veřejnosti dařilo při obnově zeleně spolupracovat a našli ze současné situace kolem kácení dřevin to nejlepší východisko. Projekt OPŽP by v tom neměl být překážkou.

Modře vložený text byl doplněný poté, co jsem požádala o možnost opravení chyb, které vznikly při mojí mylné interpretaci položkového rozpočtu k projektu. Chyba se týkala mylné interpretace značky "P" jako symbolu pro pokácení, správný význam oné zkratky je "P=péče o mladou výsadbu" - omlouvám za touto chybou způsobené pozdvižení ve Slavonicích, kdy občané po prostudování položkového rozpočtu nabyli dojmu, že město bude kácet i nedávno vysazené stromky.

Další chyba - a to ve výpočtu množství ošetřovaných stromů - byla zapříčiněna prostým sčítáním řádků s ošetřovanými dřevinami, některé řádky však obsahovaly více stromů sdružených do tzv. porostních skupin, takže správný součet ošetřovaných stromů je 480, nikoliv 370.

Ano, trochu dost chyb na jeden text, že? Zkuste si představit, že kvůli karanténním opatřením ten text píšete doma na počítači. Se dvěma školačkami v režimu distanční výuky a s jedním školkovým capartem za zády se snažíte si vzpomenout, na čem jste se před půl rokem dohodli s projektantem ohledně toho, zda kácení dřevin bude placené z projektu nebo bude na náklady obce..... Věřte, že mne tento omyl mrzí. Doplněno 5. 3. 2021, dotazy a stížnosti prosím na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 


Mgr. Jana Janáková                                                                                                                           8. 2. 2021
botanika, OPŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Jižní Čechy

Reakce byla zaslána Martině Havlíčkové, spolek Mařížský park.