NIVA V MAŘÍŽI – ŘEŠENÍ A PŘÍKLAD UDRŽITELNOSTI CENNÉHO BIOTOPU V OBCI

 

Hlavním cílem projektu je využít současné poznatky krajinného managementu pro udržitelnost cenného biotopu koryta a nivy potka v Maříži.

Pro realizaci tohoto projektu je zásadním předpokladem voda. Voda,  jejíž kvalita a množství se v Maříži, a nejen zde, stále zhoršuje. Obnovou studny chceme dát najevo, že jsme součástí kulturní společnosti, která má etický vztah  k vodě.  Obnovou studny můžeme společně:

OBNOVIT JEDEN ZDROJ VODY!

 

 

 

Niva v Maříži - dokumenty

molo se zriceninou

Pohled do nivy  A - Situační situační mapa

 

Cílem projektu je využití dokumentů zhotovených v průběhu projektu, nejen pro řešení lokální problému, ale využít těchto dokumentů pro prezentaci příkladu pro řešení malých vodních toků a niv v intravilánu obcí.

Dokumenty k obrazové části studie ke stažení v dolní části této strany.

niva situace final

Situační mapa "Nivy v Maříži"

 

pohled z návsi

Pohled do nivy  B- Situační situační map

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Informace připravila Martina Havlíčková

 

 

 

 

4. srpen 2016

 „ SNÍDANĚ V TRÁVĚ “

V.ročník Hraničního feativalu

2016 07 30 10 39 35

 

V sobotu 30. 7. 2016 jsme v Mařížském parku posnídali výborné sýry od místních selek paní Hany Kryzanové a Hany Langové a další místní produkty: vajíčka od šťastných slepic, med… Ostatní občerstvení připravily členky spolku Mařížský park, z.s.

Hudební setkání „Řekni mi v trávě“ podtrhlo příjemnou atmosféru sobotní dopoledne v parku. Právě takováto setkání v parku a možnost seznámit se s historií lokality v soukromém muzeu manželům Válkových dávají smysl tomu, co jako členové spolku Mařížský park spolu s dalšími příznivci parku děláme.

Účastníkům akce odpovídal zahradní architekt ing. Martin Charvát na otázky o koncepci úpravy nivy potoka u torza Mařížského zámku. Právě proto se také diskutovalo o možnostech úpravy tohoto torza. Horkým tématem však v horkém letním dni byla KVALITA VODY V POTOKU A V RYBNÍCÍCH MAŘÍŽE.

Maříž je turisticky zajímavá lokalita, o tom jsme se přesvědčili i tuto sobotu v půli léta.  Obec na hranicích s Rakouskem je spolu s parkem součástí krajiny, jejíž významnou součástí je voda.  V obci s 8 trvale žijícími obyvateli je přímo v ní a v její bezprostřední blízkosti 8 rybníků. Právě proto voda tady musí být v pořádku, to je základní podmínkou „života v Maříži“.

Kvalita vody v potoku a návesním rybníčku se ale stále zhoršuje. Ještě před pěti lety lety bylo zde možné pozorovat raky. Nyní tu ubývají rosničky a ropuchy a všechny obtěžuje zápach znečištěné vody. Proto spolupracujeme s odborníky na systémovém opatření pro řešení kvality vody v Maříži v rámci dalších navrhovaných opatření pro zachování cenného biotopu nivy potoka u parku.

Děkujeme tedy všem, kdo se o park zajímají, kdo nám pomáhají a kdo nás podporují - Městu Slavonice, Krajskému úřadu Jihočeského kraje a Ministerstvu životního prostředí.

Další informace o naší předchozí činnosti naleznete na webu www.eu-parky.eu .

Martina Havlíčková, členka spolku Mařížský park,z.s. 

 

 

 

13. červen 2016

 

Zahájili jsme projekt "Niva v Maříži – řešení a příklad udržitelnosti cenného biotopu v obci"

2016 06 11 11 25 01

 

Na zahájení projektu se setkali odborníci i laici, ale všichni se zájmem o budoucnost nivy, která spojuje park s návsí obce Maříž. Zástupce města pan místostarosta ing. Karel Pavlů popřál projektu úspěch. Za mařížské obyvatele si vzal slovo fotograf Jindřich Přibík, který vyjádřil naléhavou potřebu řešit problém s nakládáním s odpadními vodami v obci a zároveň nutnost prosazovat ochranu kvality vody i v rybniční soustavě v katastrálním území Maříže. Proto úvodní slova významných přírodovědců nebyla jen formální přednáškou, ale vyvolala vlnu zájmu a diskuse. Doc.RNDr. Jan Pokorný, CSc. mluvil o řešení nevyhovujícího stavu nivy v Maříži z pohledu klimatologa a RNDr.  Mojmír Vlašín z pohledu biologa, který je odborníkem na obojživelníky. Již na začátku projektu je jasné, že nepůjde o jednoduchý úkol. Odborníci ve spolupráci se členy spolku připraví a navrhnou optimální řešení stávajícího stavu nivy tak:
1. aby splňovalo požadavky ochrany přírody
2. aby niva byla součástí návsi obce
3. aby navržené řešení bylo reálné
4. aby bylo dlouhodobě přínosné pro lokalitu.

Symbolicky byla odpolední část programu věnována dětem a jejich rodičům právě proto, že se jedná o rozhodnutí ovlivňující budoucnost. Při procházce na téma pohádky „O žabím princi“ jsme představili tajemná místa parku dětem i jejich rodičům, a našli studánkovou vílu. Proto, aby mohla princezna zachránit žabího prince, poslali děti víle bublinkový vzkaz. Víla má dát do pořádku studny v parku, tak aby si princezna mohla hrát v zámeckém parku a zachránit prince. Doufáme, že tato procházka bude pro ně inspirací k společným hrám nejen v Mařížském parku, ale i v přírodě.

Dne 30. 7. 2016 Vás srdečně zveme na pokračování V. ročníku hraničního festivalu v Mařížském parku, při kterém si budete moci společně s námi užít příjemné chvíle při dopolední „snídani v trávě“ a zároveň se zapojit do hudebního vystoupení zpěvačky Ridiny Ahmedové, která má dlouholetý vztah ke Slavonicím. A zároveň se dozvědět novinky, jak pokračujeme v našem „úkolu“, který jsme si dali.

Děkujeme za Váš zájem o realizaci projektu a za pomoc dobrovolníkům, kteří nezištně pracují nejen na tomto projektu, ale soustavně i na ochraně přírody a rozvoji Slavonicka. Tento projekt podporuje Ministerstvo životního prostředí České republiky a Krajský úřad Jihočeského kraje. Aktuální informace budou uveřejněny opět na našich vebových stránkách.

Za členy spolku Mařížský park, z.s. Martina Havlíčková, manažerka projektu

 

 

 

9.duben 2016

Ministerstvo životního prostředí podpořilo projekt 
„Niva v Maříži – řešení a příklad udržitelnosti cenného biotopu v obci“

 

zaba

 

 

Od roku 2014 pracujeme na programu „Niva v Maříži“ ve spolupráci s odborníky a orgány veřejné správy a s vědomím zástupců města Slavonice. Pro řešení neudržitelného současného stavu nivy v Maříži je nezbytné nejdříve zpracovat potřebné dokumenty - studie lokality nivy, biologické hodnocení  a inventarizaci dřevin.  Pro zhotovení těchto dokumentů jsme připravili projekt, který nyní podpořilo Ministerstvo životního prostředí. Finanční prostředky na zpracování dokumentů, které jsme získali, jsou podporou obnovy zeleně ve veřejném prostoru města Slavonice, jehož součástí je i Maříž a ostatní malé obce.

Projekt jsme připravovali na základě veřejného plánování, které proběhlo v roce 2014. V rámci plánování diskutovali obyvatelé Slavonic s odborníky a se zástupci veřejné správy o tom, jak zlepšit prostor návsí Maříže a Mutišova.  Účastníci plánování se shodli na potřebě řešit lokalitu nivy potoka v Maříži mezi návesním rybníkem a Zámecký rybníkem.  Niva by měla být na základě plánování revitalizována tak, aby byl zachován cenný biotop v obci a přitom by  lokalita odpovídala charakteru návsi obce a případně by do této lokality byla začleněna i kořenová čistička, která by řešila problémy nakládání s odpadními vodami v této části Slavonic.

 Plánování i příprava projektu pro řešení neudržitelného stavu lokality probíhalo v souladu se strategickými dokumenty města Slavonice – Územního plánu a Územního systému ekologické stability. Projekt připravili členové spolku Mařížský park, z.s. proto, aby pomohl řešit současný stav nivy, který nevyhovuje obyvatelům Maříže ani některým obyvatelů Slavonic a ani Zákonu o ochraně přírody a krajiny.

Za členy spolku děkuji za spolupráci všem, kteří nám pomáhají při práci na zlepšování společného veřejného prostoru
                                             Martina Havlíčková, manažerka programu „Niva v Maříži“

 

 

 

 

 

 

 10.5.2014

Veřejné plánováníMutišov – Maříž –Slavonice

 

Vystava Isabela Farova

 

       Rybniční soustavy jsou klenotem krajiny Slavonicka, mají ekonomický, ale i ekologický a estetický význam pro tuto krajinu.  Proto se 10.5. sešli obyvatelé Slavonicka u návesního rybníka v Mutišově a u mokřadu v Maříži, aby se dozvěděli o možnostech zlepšení přirozených funkcí vodního biotopu ve veřejném prostoru pro obojživelníky. 
      Účastníci seznámili v terénu s problematikou vhodné koncepce pro úpravu vodních biotopů v těchto vískách u Slavonic. V Maříži byl program doplněn výstavou obrazů obojživelníků, tak jak je vidí výtvarnice Isabela Fárorvá, a prohlídkou muzea Maříže manželů Valkových.
       Odpoledne bylo zakončeno ve Spolkovém domě ve Slavonicích. Po náročném odpoledni se účastníci akce posilnili občerstvením připraveným paní Janou Bochníčkovou a pak vyslechli přednášku o obojživelnících RNDr. Mojmíra Vlašína a prezentaci informací k připravovanému workshopu: „Tvorba koncepce úpravy vodního biotopu ve veřejném prostoru obcí Maříž a Mutišov“. Informace připravil ing. Martinem Charvát a posluchače s nimi seznámila Martina Havlíčková.

Členové spolku Mařížský park,o.s. děkují všem zúčastněným za to, že společně překračujeme hranici poznání a vnímání místa, kde společně žijeme.

Informace připravila Martina Havlíčková