BŘEZOVÁ ALEJ - PRAVDA VERSUS LEŽ Doporučený

Článek Pravda versus lež jpg

  VYSVĚTLENÍ

Nepravdivé účelové přehodnocení stromů považujeme za neospravedlnitelné jednání, jehož aktéry jsou ti, kteří ho vědomě provedli, ti, kteří o skutečném stavu stromů věděli a povolení k jejich kácení vydali, ti, kteří o skutečném stavu stromů věděli a stromy pokáceli nebo, z titulu své funkce ve vedení města, kácení nezabránili.

Majitel firmy Florart, která připravila projekt revitalizace zeleně ve Slavonicích, autorizoval v lednu 2019 prokazatelně nepravdivé přehodnocení stavu březové aleje (a dalších stromů), tak, aby stromy mohly být pokácené z důvodu špatného zdravotního stavu a provozní bezpečnosti (tak je jejich kácení zdůvodněno v Povolení ke kácení). U březové aleje bylo proto přepsáno hodnocení u všech 95 stromů bez rozdílu takto: Zdravotní stav nevyhovující. Navržená pěstební opatření: ODSTRANĚNÍ. Na základě tohoto přehodnocení si Slavonice vydaly povolení ke kácení. Většinu stromů na jeho základě také pokácely.

Stejně tak vedení města dlouhodobě a opakovaně přesvědčuje občany o havarijním stavu březové aleje, dokonce je to podsouváno malým dětem, které se pak bojí jít do aleje na procházku. Jako jediné prezentuje město kompletní vykácení této zelené slavonické dominanty. A přitom ani jedno není pravda. Všichni nezávislí odborníci (tedy bez vztahu k projektu revitalizace zeleně ve Slavonicích), kteří se k březovce vyjadřovali, se shodli: Zanedbaná a neodborně ošetřovaná alej potřebuje odborně ošetřit a může tu být několik dalších desetiletí.DOKUMENTY DOKLÁDAJÍCÍ SKUTEČNÝ STAV BŘEZOVÉ ALEJE:

ZNALECKÝ POSUDEK, znalec ing. Jaroslav Krejčí, 9. červenec 2021. ZDE

Alej v současné době nelze navrhnout ke kácení ze zdravotních důvodů, ani rozložit její kácení do etapizace, takovým postupem hrozí poškození a zánik celé aleje.“

2 břízy je nutné z pokácet z důvodu zdravotního stavu a bezpečnosti. 93 bříz aleje vyžaduje ošetření a pravidelnou odbornou údržbu. Perspektiva takto udržované aleje je až dalších 30 let.

„Zdravotní stav stromů je většinou v kategorii 1- zdravotní stav výborný až dobrý až 2 -zhoršený, pět stromů v kategorii 3 - výrazně zhoršený. Zdravotní stav aleje jako celku je velmi dobrý.

Na základě výše uvedeného rozboru posouzení zdravotního stavu a provozní bezpečnosti doporučuji stromy č. 25 a 30 odstranit a bezodkladně realizovat navržená opatření pro zajištění provozní bezpečnosti a udržení dobrého stavu všech předmětných stromů. Při vynaložení minimálních prostředků běžnými arboristickými technikami a pravidelnými kontrolami stavu stromů je možné zachování stromů na stanoviště a zajištění požadované provozní bezpečnosti na úrovni 1 – výborná, 2 – dobrá.

ODBORNÝ DENDROLOGICKÝ POSUDEK, M. Kohel, březen 2021, ZDE:

„Naprostá většina stromů (v aleji) má bezvadný charakteristicky jednokmenný vzhled, vynikající zdravotní stav, vysokou provozně bezpečnostní stabilitu, vysokou biologickou a estetickou hodnotu. Zlomy a přítomnost suchých větví lze snadno odstranit odborným arboristickým zásahem.“MASIVNÍM KÁCENÍM SE ZABÝVALY I STÁTNÍ INSTITUCE:

AOPK, TISKOVÁ ZPRÁVA, březen 2021, ZDE: (Agentura ochrany přírody a krajiny, administrátor dotace pro Slavonice)

„Odborný názor AOPK ČR byl tuto alej zachovat a obnovovat až v době, kdy to bude nezbytné.“

ROZHODNUTÍ – NESOUHLAS SE ZMĚNOU KRAJINNÉHO RÁZU ZDE, duben 2021:

„Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí, nevydává souhlas s realizací části projektu „Realizace pěstebních opatření pro stromy na pozemcích města Slavonice, včetně revitalizace městského parku týkající se kácení 95 stromů břízy bělokoré tvořících stromořadí v lokalitě zvané “městský park“. Tedy zákaz kácení březové aleje.

ZNALECKÝ POSUDEK KE KRAJINNÉMU RÁZU, ing. K. Ruschková, duben 2021, ZDE:

„Zdravotní stav stromů (v aleji) dle provedeného šetření ani dle předložené inventarizace dřevin plošné kácení nevyžaduje. Pokud by cílem realizace opatření tedy měla být obnova porostů s dlouhodobým výhledem, bylo by řešením postupné kácení a nahrazování porostu.“

INVENTARIZACE DŘEVIN NA POZEMCÍCH MĚSTA SLAVONICE, ZDE ing. Pavel Borusík, r. 2016: Březová alej je v této inventarizaci převážně navržena k ošetření zdravotním řezem. Ke kácení navrženy 4 břízy aleje.

DOKUMENTY ZHOTOVENÉ PRO LEGALIZACI KÁCENÍ

NÁVRH PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ NA POZEMCÍCH MĚSTA SLAVONICE, Ing. Pavel ŠIMEK (Florart), leden 2019 ZDE

Březová alej a sakury na náměstí kompletně označeny k vykácení bez zákonného důvodu. Celkem k vykácení 357 stromů.

ODBORNÝ POSUDEK – DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM BŘEZOVÉ ALEJE A SAKUR NA NÁMĚSTÍ, ZDE, ing. Pavel Borusík, září 2021

V posudku si autor protiřečí. V inventarizační tabulce doporučuje ke kácení 8 bříz aleje, v textové části posudku doporučuje vykácet alej celou.

Posudek vypracoval na zadání Města Slavonice ing. Borusík, který spolupracoval s firmou Florart a Městem Slavonice během příprav projektu revitalizace a je autorem Inventarizace zeleně Slavonic z r. 2016. Ing. Borusík je současně externím zaměstnancem Ústavu biotechniky zeleně na Mendelově univerzitě v Brně. Vedoucím tohoto ústavu je ing. Pavel Šimek (Florart)

Tento posudek byl postoupen k vyjádření odborníkům z důvodů četných vad  - absence nutných náležitosti, zmatečnosti, protimluv v hodnocení stromů, záměn označení stromů, absence fotodokumentace, několikanásobného nadhodnocení cen za ošetření aleje a dalších zjevných chyb. 

Na závěr připomínáme, že březová alej se kácet nesmí a referendum o jejím kácení je v rozporu se zákonem o referendu. Protože, jak praví zákon: „Místní referendum se nemůže konat v případech, kdy se o položené otázce rozhoduje ve zvláštním řízení.“ A toto „zvláštní řízení“ o aleji proběhlo a jeho výsledkem je „Rozhodnutí - nevydání souhlasného stanoviska se změnou krajinného rázu“. Alej se dle něj kácet nesmí.

Pokud Město bude chtít v aleji kácet podle posudku ing. Borusíka, bude muset žádat o nové povolení ke kácení. Věříme, že máme dostatek podkladů, aby takovéto povolení nebylo vydáno.

Rádi bychom, aby Město akceptovalo Znalecký posudek ing. Krejčího, pokácelo 2 nebezpečné břízy a zbytek stromů v souladu s navrženými opatřeními bezodkladně ošetřilo. A začlenilo je do nového projektu parku.

Stejně tak by mělo Město akceptovat i v posudku navržená opatření pro stromořadí sakur na náměstí.

KÁCENÍ SAKUR! PROČ? ANI U NICH NEEXISTUJE ZÁKONNÝ DŮVOD.